Hem

Välkommen

Kontakt

En finansanalytikers främsta uppgift är att analysera olika finansiella projekt, med hänsyn till deras livskraft, stabilitet och lönsamhet, i nuläget såväl som i framtiden. Dessa finansiella projekt kan vara enskilda projekt, idéer för startup-företag, befintliga företag eller dotterbolag som startas.

Finansanalytikerns uppgift är just att vara analytiker. Det är inte analytikern som fattar beslutet om en viss verksamhet är värd att investera i, det gör oftast analytikerns överordnade. Däremot är det analytikern som tar fram underlaget för chefernas beslut. Till grund för dessa underlag ligger oftast årsredovisningar och andra rapporter som företagen själva presenterar.

Analytikern har framför allt fyra faktorer för ögonen vid bedömandet av företag. Dess fyra är:

  • Lönsamhet, som anges i företagets resultaträkning. Lönsamhet både på kort och på lång sikt är av intresse för analytikern, inte minst eftersom ett företag kan växa starkt i början utan att egentligen ha någon riktig produkt.
  • Solvens, vilket helt enkelt är kapaciteten att betala sina skulder.
  • Likviditet, alltså förmågan att ha ett kassaflöde som ligger på plus, samtidigt som räkningar och annat betalas.
  • Stabilitet, som troligen är det som är svårast, och viktigast, att bedöma. Faktor 1-3 tas med i denna bedömning, tillsammans med andra indikatorer, av såväl kvantitativ som kvalitativ art.

Att analysera den egna verksamheten

Analytikerna bedömer inte bara andra företags verksamhet, utan kan lika gärna utvärdera det egna företagets verksamhet. Det gäller framför allt om det rör sig om ett stort företag, med många verksamheter och dotterbolag. En tillverkare av exempelvis hemelektronik behöver regelbundna rapporter inom följande områden, och det ser ut på ett liknande sett i de flesta andra branscher.

  • Vilka produkter kommer att sälja bäst den närmaste tiden?
  • Vilka underleverantörer bör man samarbeta med? Vilka erbjuder bäst kvalitet? Vilka säljer komponenter till bäst pris, och vilka är mest pålitliga när det verkligen gäller att leverera det som behövs?
  • Finns det råvaror som kommer att stiga eller sjunka i pris den närmaste tiden?

Det är många olika kunskaper som krävs för att bli en bra finansanalytiker, förutom kunskaper i ekonomi gäller det inte minst att ha ett sinne för vilka händelser i omvärlden som har återverkningar på företagsklimatet i det land där man är verksam.